Påmelding til Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videregående skole innenfor humaniora, rettslære og samfunnsfagene. De tre beste elevbidragene blir premiert med 25.000 kr, 15.000 kr og 10.000 kr. Påmeldingsfristen for 2016/2017 var den 1. oktober 2016.

Arbeidet med elevprosjektene

Arbeidet med elevprosjektene gjennomføres i løpet av vårsemesteret 2017, med innleveringsfrist 24.april. Holbergprisen legger i utgangspunktet ingen føringer for hvilke temaer elevene kan forske på, men ofte vil læreren ha innspill på bakgrunn av læreplanene i de gjeldende fagene. Holbergprisen dekker alle utgifter skolene har i forbindelse med deltagelse.

Bidragene kan være gruppearbeid eller bidrag fra enkeltelever, men vi anbefaler normalt at elevene samarbeider i grupper. Elevene skriver en forskningsrapport basert på prosjektet de har arbeidet med (maks 15 sider). Det er tillatt å legge ved materiell i andre medieformater, som film og lydopptak (maks 15 minutter), men dette regnes da kun som et supplement, og elevene må likevel presentere resultatene sine i forskningsrapporten. Skolen velger ut de tre beste bidragene. En fagjury kårer tre finalister som blir offentliggjort i midten av mai. Rangeringen av finalistbidragene blir først kunngjort på prisutdelingsseremonien i juni. Finalistene har eget opplegg under Holberguken og blir invitert til Holbergprisutdelingen som finner sted i Bergen i begynnelsen av juni.

Se råd og retningslinjer for forskningsprosessen her
Se eksempler på tidligere elevprosjekter her

Eget fagseminar for lærerne

Holbergprisen i skolen arrangerer et todagers fagseminar 9.-10. november hvor lærerne kan få fornyet kunnskap og ideer til gode opplegg for pedagogisk fagformidling. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og humaniora, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Her blir lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. På seminaret vil forskere fra ulike fagfelt holde innlegg. Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Holbergprisen i skolens lærerpris

Læreren har en sentral rolle i Holbergprisen i skolen, og hvert år deles det ut en lærerpris på 20 000 kr, på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever. Rapporten leveres inn sammen med elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury.

Kriterier for utvelgelse

Blant søkerne vil det hvert år velges ut 12 skoler. I utvelgelsesprosessen er følgende aspekter vektlagt:

  • Det styrker påmeldingen om det arbeides tverrfaglig. Maksimalt kan 60 elever fra hver skole delta.
  • Det er en fordel at to eller flere lærere ved skolen er involvert i prosjektet.
  • Det bør settes av tid til å arbeide med prosjektet på timeplanen.
  • I forkant av påmeldingen er det viktig at elevene er informert om deltagelsen og hva som forventes av dem.
  • Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse, og det vil derfor blitt tatt hensyn til geografisk spredning.
  • Skoler som ikke har deltatt tidligere kan bli prioriterte.

Påmeldingsfristen for Holbergprisen i skolen i 2017 er den 1. oktober 2016.

Kontaktperson

Hilde Omdalsmoen Fidje
Seniorkonsulent - Holbergprisen i skolen
E-post: hilde.fidje@holbergprisen.no
Tel: 55 58 90 45
Mob: 99 72 39 30