Søknad til Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videregående skole innenfor humaniora, samfunnsfag, jus og teologi. De tre beste elevbidragene blir premiert med 30.000 kr, 20.000 kr og 10.000 kr. Søknadsfristen er 1. oktober.

Søknadsskjema: Holbergprisen i skolen 2020

Se råd og retningslinjer for forskningsprosessen her
Se eksempler på tidligere elevprosjekter her

Eget fagseminar for lærerne

Holbergprisen i skolen arrangerer et todagers fagseminar 7.-8. november hvor lærerne kan få fornyet kunnskap og ideer til gode opplegg for pedagogisk fagformidling. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og humaniora, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Her blir lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. På seminaret vil forskere fra ulike fagfelt holde innlegg. Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Holbergprisen i skolens lærerpris

Læreren har en sentral rolle i Holbergprisen i skolen, og hvert år deles det ut en lærerpris på 20 000 kr, på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever. Rapporten leveres inn en uke etter elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury.

Kriterier for utvelgelse

Blant søkerne vil det hvert år velges ut inntil 20 skoler. I utvelgelsesprosessen legger fagjuryen vekt på følgende aspekter:

  • Søkers motivasjon: hvorfor ønsker dere å delta, og hva håper dere prosjektet kan tilføre undervisningen?
  • Praktisk gjennomføring: hvordan tenker dere å organisere prosjektet ved skolen? (f.eks. pedagogiske ressurser, tid, timeplan, lærere)
  • Det styrker søknaden om en hel klasse/klasser deltar, men maks 90 elever fra hver skole.
  • Minimum to lærere/faglige ressurser ved skolen må være involvert i prosjektet
  • Geografisk spredning: som nasjonal forskningskonkurranse vil det bli tatt hensyn til geografisk spredning.

I forkant av påmeldingen er det viktig at elevene er informert om deltagelsen og hva som forventes av dem.

Søknadsfristen til Holbergprisen i skolen er den 1. oktober hvert år.

Kontaktpersoner

Birger Berge
Førstekonsulent - Holbergprisen i skolen
Epost: birger.berge@holbergprisen.no
Tel: 55 58 90 45
Mob: 478 14 447

Hilde Omfalsmoen Fidje
Seniorkonsulent- Holbergprisen i skolen
E-post: hilde.fidje@holbergprisen.no
Tel: 55 58 90 45
Mob: 997 23 930